La vostra richiesta è stata inviata correttamente
Attenzione: il codice immagine inserito non è corretto!
Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi e contenuti personalizzati. Approfondisci
IT / EN / DE / FR / PL
INFORMACJE DLA KLIENTÓW

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI


na podstawie art. 13 RODO 679/2016 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Informujemy, że Twoje dane będą przetwarzane w pełnej zgodności z przepisami o ochronie prywatności (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych .

CEL ZABIEGU

Twoje dane będą zbierane i przetwarzane w następujących celach:

  • wypełnienie obowiązków podatkowych lub księgowych;
  • wypełnianie zobowiązań umownych oraz potrzeb operacyjnych i zarządczych, ściśle związanych z zobowiązaniami umownymi;
  • zarządzanie stosunkami handlowymi w zakresie niezbędnym do jak najlepszego wykonania zleconej usługi.

DOSTARCZANIE DANYCH

Zgodnie z art. 6 RODO 679/2016 przetwarzanie w celach, o których mowa w lit. a), b) i c) jest realizowane przez Administratora w ramach jego prawnie uzasadnionych działań oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacji przepisów prawa wspólnotowego lub przepisów wydanych przez Organy uprawnione przez prawo oraz organy nadzorcze i kontrolne. Podanie danych jest zatem obowiązkowe, a odmowa podania danych lub ich części skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania lub kontynuowania relacji, w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do jej realizacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH I KOMUNIKACJI

Podane dane będą przetwarzane przez odpowiednio powołane podmioty przetwarzające dane, w celu prawidłowej realizacji ww. celów za pomocą narzędzi elektronicznych i archiwów papierowych, a także z zastosowaniem środków bezpieczeństwa gwarantujących poufność i zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi osób nieuprawnionych. .

Twoje dane będą przechowywane w bezpiecznych bazach danych na naszych serwerach.

Dane te nie będą ujawniane i będą przetwarzane w granicach i przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych oraz w celach wskazanych powyżej.

Twoje dane mogą zostać ujawnione następującym kategoriom podmiotów, jako przetwarzającym dane i/lub niezależnym administratorom danych:

zewnętrzni konsultanci ds. rachunkowości i zgodności podatkowej;

wykonywanie zawodu prawnika w celu pomocy prawnej w sprawach umownych i prowadzenia sporów; podmiotom / firmom / freelancerom i współpracownikom, którzy uczestniczą w wykonywaniu naszych działań w różnych sektorach, na potrzeby ściśle związane z celami wskazanymi powyżej.

Instytucje kredytowe.

WYKONYWANIE PRAW I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdej chwili możesz zażądać:

Potwierdzenie istnienia lub nie Twoich danych osobowych;

znać treść i pochodzenie, cele i metody leczenia;

Logika stosowana w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą narzędzi elektronicznych;

Dane identyfikacyjne właściciela, kierowników oraz podmiotów lub kategorii podmiotów, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe.

Ponadto masz prawo do uzyskania:

Dostępu, kopiowania, poprawiania, integracji, przenoszenia danych;

anulowania (prawo do bycia zapomnianym), przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania Twoich danych przetwarzanych z naruszeniem prawa;

Sprzeciw w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania danych istotnych ze względu na cel zbierania. Zgodnie z Regulaminem przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz kierować swoje żądania do:

A.T.L. ABRASIVI S.R.L.

Via Italo Calvino, 1 - 25018 Montichiari (BS)

tel. 030/9650645 fax 030/9650649.

PEC: atl@pec.dexanet.com mail atl@atl.it STRONA INTERNETOWA http://www.atl.it/